تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | info@nlo.org.af | رادیو آنلاین صدا نو |

گفتگوی ویژه درمورد افزایش موادمخدر با فروزان "عبدی " مسوول مجتمع ناحیه هشتم شهر مزارشریف


یاد گارافغان : آیا دولت افغانستان مصمم به کاهش مواد مخدر درافغانستان است ؟

خانم فروزان "عبدی": تا به حال دولت افغانستان نتوانسته که بطورکلی مواد مخدررا درافغانستان کاهش بدهد ازطرفی هم دولت آینده افغانستان که روی کارمیآید دیده شودکه با این پدیده تاچه اندازه میتواند مبارزه کند اما دیده شده است که درراستای محوکشت کوکناردر کشور تااندازه زیادی جامعه مدنی کوشش های را بخرچ داده است که کشت کوکنارکاهش پیدا کند ولی متاسفانه دیده شده است که دست های دراین امر این پدیده کار میکند ونمی گزارد که کشت مواد کاهش پیداکند کسانی هم هست که دراین عرصه ازیک طرف کشت کوکنار درافغانستان را نابود می کنند وازسوی هم در امرکشت کوکنار دهاقین را تشویق میکند آن چی را که به عقیده من درامرمحو کوکنار درافغانستان دولت تا اکنون مبارزه چشم گیر نداشته است و دولت افغانستان طی 13 مبارزه پیگیرانه درامر کاهش کوکناردرافغانستان نتوانسته موفقیت رانصیب خودکند کوشش های که دولت درامر محو کوکنار درافغانستان انجام داده است من فکرمی کنم 50 درصد موفق بوده است.

یادگارافغان: آیا کشت کوکنار درافغانستان به معضله اجتماعی برای مردم افغانستان قابل درک است ؟

خانم فروزان "عبدی": این موضوع برهمگی هویداست که مواد مخدر درافغانستان مشکل جدی را درعرصه های اجتماعی فرهنگی وسیاسی برای افغان ها بیارآورده است بخصوص افرادکه از ضرر های مواد مخدر آگاهی نداشته باشند بزوی به مواد مخدر آغشته می شوند ولی بخاطر که راه بیرون رفت را ازاین معضل اجتماعی پیداکنیم من فکر می کنم به دلسوزی و آگاهی دهی خوب ضرورت تا این پدیده شناسایی شود و ازافغانستان ریشه کن شود ولی ریشه کن کردن این بته به یک ویکبارگی کاری دشواریست و به فکر من بایدبااین پدیده به مرروزمان و بشکل دومدار مبارزه شود تا درآینده یک نتیجه مطلوب بدهد.

یادگارافغان: درشرایط برگزاری ریاست جمهوری که همه اردو پولیس وامنیت ملی مصروف تامین امنیت ومراسم انتخابات اند آیا کشت مواد مخدر درافغانستان افزایش یافته است ؟

خانم فروزان "عبدی": درشرایط برگزاری مراسم انتخابات قسم که من درک میکنم دیده میشودکه همگی ( اردو پولیس وامنیت ملی)مصروف کارهای برگزاری انتخابات درافغانستان هستند متاسفانه قاچاقبران از همین حالت استفاده اعظمی برده به کشت وترافیک مواد مخدردرافغانستان دست میزنندو میخواهند به نحوی مردم افغانستان را درعرصه های اجتماعی سیاسی وفرهنگی صدمه بزنندو تاجاییکه من اطلاع دارم حتی اهالی بلخ دولت آباد روی بام های خانه هایشان کوکنارکشت کرده اند .

یادگارافغان : نقش نهاد های جامعه مدنی را درآگاهی رسانی اضرارموادمخدر درجامعه چی گونه ارزیابی میکنید ؟

خانم فروزان "عبدی": تاجایی که من میدانم جامعه مدنی درامر این پدیده مسوولیت داردوازطرفی هم دراین زمینه کارهم کرده است ولی هدف این است که جامعه مدنی باید دلسوزانه کارکنند تا ما بتوانیم عوامل های مواد مخدر رادرکشور ریشه یابی کنیم اما بعضی ازدفترها هم ازنام جامعه مدنی استفاده کرده حتی مردم رابه استفاده موادمخدر تشویق میکنندبخاطرکه ازاو منفعتی داشته باشند مثلآ کینیک های دراین رستا کارمی کنند خوشبین نیستند که مواد مخدراز افغانستان ازبین برود آنان به این عقیده اند که باید کشت موادمخدر بیشترشود تا دست خارجی هم دراین زمینه آزاد ترباشد وازسویی هم قاچاقبران نیزمنفعت بیشتر ببرند حتی دربین همین افراد (جامعه مدنی ) هم افراد قاچاقبر مواد یافت می شود و من 50درصد ازکارکردهای جامعه مدنی در افغانستان راضی استم .

یادگارافغان: ازدیدگاه شما حکومت برای کشت بدیل تریاک چی نوع نباتات مفیده را باید ترویج کند؟

خانم فروزان "عبدی": به فکرمن اولآ بایددهاقین درعرصه زراعت تشویق شوند و درعرصه مجهزسازی وسایل زراعتی با آنان همکاری صورت بگیرد چراکه زراعت درافغانستان نقش حیاتی را بازی میکند درصورت که به زندگی دهاقین توجه صورت بگیرد ودرعرصه کشت نباتات مفیده با آنان کارشود به یقین گفته میتوانم که روندزندگی درافغانستان تاحدی زیادی تغیرخواهد کرد ازسویی هم اگردهاقین به جای کوکنار برنج وطنی را کشت کنند من فکر میکنم که مردم دیگر به برنج پاکستانی میلی نشان نخواهند ازطرفی هم اگر دهاقین درکشت نباتات مفیده مثل ترکاری و حبوبات مفیده تشویق شوند ودرزراعت ازتخم های نباتات وطنی استفاده کنندودولت دلسوزی نموده برای آنها گدام وسردخانه ها فراهم کند وحاصلات بازارشان را به خارج صادر کند من فکرمیکنم که دیگر دهقان بیکارنمانده ودست به کشت مواد مخدرکمتر خواهند زد.

یادگارافغان: تدویر سیمینارهاوکورس های آموزشی پیرامون اضرار مواد مخدر چقدر مفید باشند؟

خانم فروزان "عبدی": خیلی هامهم پنداشته می شود ازهر لحاظ،حتی دیده شده است که دردوران انقلاب جنگ های خانمانسوزمنازعات جنجال های فامیلی مشکلاتهای اقتصای وروانی همگی سرمنشا آن موادمخدر است . درفامیلی که فقر وبیکاری سایه افگند اعضای آن خانواده بسوی مواد مخدر میتواند کشانیده شوند ازسویی هم ما درمجتمع هشتم درشهر مزار هفته وار مجلس مردمی داریم که درهرمجلس الی 300 تن ازخانم ها را دعوت میکنیم و روی کارکردهای مجتمع وازلحاظ حقوق وازنگاه اضرار موادمخدربرای خانم های که معتاد هستند زمینه بحث وگفت وگو را فراهم می سازیم وازمدت دوسال بدینسو درحدود 3000خانم که به مواد معتاد هستند زیرپوشش گرفته شده است و عملآ 300خانم درهر دوره با ایشان ازلحاظ ترک مواد آگاهی لازم داده شده است و اکثراین خانم میگوینددرصورتی که برای ما کارمیسرشود ما عمل اعتیاد را ترک میکنیم .

یادگار افغان: آیا کشت موادمخدرنسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده است؟

خانم فروزان عبدی : بلی افزایش پیدا کرده است بنا به علت های، هرکس به هرنوعی مصروف برنامه خود است قاچاقبران دراین عرصه فعال اند وبرنامه های آگاهی ده درست برای مردم داده نشده است دهاقین که مواد را کشت می کنند برای آنها زمینه کار فراهم نیست بخصوص دهاقین که به کشت مواد دست د کشوردست میزنند که روند زندگی دهاقین اسفباراست به نظرمن برای دهاقین زمینه کاری فراهم شود و ممد زراعتی برای شان فراهم شود وبرای زمین داران باید جلسات پیرامون ضررهای مواد مخدر گرفته شود تا مردم ازکشت کوکنار دست بکشند.

یاد گار افغان : آیا نگران نیستیدکه کشت موادمخدر درافغانستان روبه افزایش است؟

خانم فروزان "عبدی": اگرجنجال های افغانستان دیگرهم کشیده شود من فکر میکنم که کشت موادمخدر ازین هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد چرا که خود دولت به مافیا مواد مخدر تبدیل شده است درولایات که کشت صفرشده بود شنیده می شودکه دهاقین به کشت دورباره روی آورده اند ومن سخت نگران استم چراکه کشت مواد مردم رابیچاره می سازد وباعث فقروبیکاری درکشور میشود فقیر فقیرترمی شود .

یادگارافغان: چراقاچاقبران بزرگ محکمه نمیشوند ؟

خانم فروزان "عبدی" : محکمه خودش دراین رستا به قاچاقبران همدست اند محاکم عملا ازقاچاقبران پول دریافت می کنندوآنهارا ازچنگ قانون رها می سازند اگر کسی را درارتباط مواد مخدر محاکمه کنند صرف آنها افرادی اند که قاچاق های کوچک مواد دست دارند و بزرگترهای مافیا که درراستای موادمخدر قراردارند دولت ازآنها هراس دارد وبه آنها چیزی گفته نمی تواند چراکه آنها مافیایی بزرگ بین المللی و خطرناک اند . حتی بطوردرواضح بگویم خود وزرا کشور مافیا مواد مخدراند .

یادگارافغان :آیا درقاچاق مواد مخدر دست دولت هم شریک است .؟

خانم فروزان "عبدی": به نظرمن 60 درصد افراد دولتی دراین تجارت دست دارند ودراین 60درصد 30 درصد آنرا خارجیان تشکیل میدهد

یادگارافغان: خواست تان ازدولت آینده افغانستان در مورد مواد مخدر چیست ؟

خانم فروزان عبدی: خواست من ازدولت آینده افغانستان این است که اولآباید توجه جدی درعرصه زراعت نماید ودرعرصه زراعت باید سرمایه گزارشود ودهاقین را موردتوجه قرارداده ووسایل تخنیکی زراعتی دراختیارشان قرارداد شود وکوکنار را درافغانستان ریشه یابی شود وازکشت وترافیک آن شدیدآ جلوگیری بعمل بیاید و برای مردم زمینه کاربایدپیدا شود دست خارجیان درقسمت موادمخدر ازافغانستان باید کوتاه شود ومافیا مواد به پنجه قانون سپرده شود قفر وبیکاری باید ریشه کن شود تا درآینده دهاقین به کشت مواد روی نیاورند.

یاد گارافغان : آیا کشت مواد مخدر دربلخ افزایش یافته است ؟

خانم فروزان "عبدی" : ولایت بلخ درقسمت محو کشت کوکنارتلاش های جدی را به خرچ داده اند که درکشت آن کاهش بعمل آمده است واگر کشت هم دراین تازگی ها صورت گرفته خیلی اندک است وبرای پاکسازی آخرین کشت درولایت بلخ دولت باید برنامه های وسیعتری ازآگاهی دهی درمورد اضرار موادمخدر را به کمک جامعه مدنی رویدست بگیرند وتا آخرین بته کشت کوکناردربلخ ازبین برود ومن فکرمیکنم که این کار را دولت آینده افغانستان باید بطور وسیع روی دست بگیرد وروی آن کارکند تا درمجموع یک جامعه عاری از مواد مخدر توام باخوشی وسعادت داشته باشیم .

یاد گار افغان :ازدیدگاه شما چقدر خانم ها درشهرمزاربه مواد مخدر وابسته اند ؟

خانم فروزان "عبدی" : تاجایی که من معلومات دارم بانوان معتاد درسطح شهر تعداد شان هرروز بیشتر وبیشتر می شود تا دوسال قبل که مجتمع آماری که ازخانم های معتاد دراداره خود ثبت داشت درحدود 1800 تن از بانوان وابسته مواد بودندولی متاسفانه این آمارها درسال روان به 4000 خانم میرسد و این آمارهارا مجتمع توسط کمیته های سیروی درشهر مزارازمناطق فقیرنیشین یلمرب کمپ سخی ودشت شور... بدست میاورند ومن شخصآ دردوردست ترین این نقاط باوجود نداشتن وسیله ترانسپورتی رفته باآنان ازاضرار مواد مخدر صحبت کرده ام و آنها را راجستر نموده به کلینک های معالجه معتادین روانه نموده ام . ازسویی هم باید بگویم که ما بانوان معتاد راکه روانه کلینک ها میکنم تا مورد درمان قراربگیرند متاسفانه دیده شده است که کلینک های که دررابطه به معتادان کارمیکنند در(مواد امدادی) معتادان دست درازی نموده حیف ومیل می کنند که این موضوع نه تنها خلاف است حتی روحیه معتادان راکه به نواش وآرامش نیازدارند می شکندو در افسردگی آنان بیشتر کمک می کند.

یادگارافغان: آیا ازتداوی معتادان دربلخ راضی استید؟

خانم فروزان "عبدی ": از بخش تداوی های معتادان درشهر مزارمن راض نیستم مریضان راکه من به شفاخانه برای معالجه روان می کنم اکثرآ ازتداوی وسم زدایی موادمخدرناراض اند برای معتادان درشفاخانه گفته می شود که بایدبرای ده روز پی هم به شفاخانه مراجعه کنند تا دکتوران سم زدایی را کنترول نموده وبعدآ به معالجه بیمار معتاد پرداخته شود . زنانی را که برای معالجه به شفاخانه ازطرف مجتمع روان شده است برای آنان گفته شده است که باید مدت ده یوم درانتظار باشند وهمه روزه برای تعقیب برنامه های تداوی به شفاخانه مراجعه کنند که این موضوع یک مشکل جدی را برای بخش بانوان معتادکه عزم دارند ازدنیای تریاک بیرون بروند ایجاد نموده است ، یک خانم همه روزه کی میتواند برای ده روزپی هم به شفاخانه مراجعه کنند اکثرآنان حتی پول کرایه موتر راندارندتا به شفاخانه مراجعه کنند. باید گفت که چندین خانم معتاد راکه من می شناسم ازتداوی صرف نظر کرده و دوباره به دنیای اعتیاد روی آورده اند.

  گزارشگر بهمن

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 تیر 1394 23:28

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top