تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | [email protected] | رادیو آنلاین صدا نو |

عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر : بی ثباتی درکشورباعث افزایش کشت مواد مخدرواعتیاد مردم می شود! مطلب ویژه

عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر : بی ثباتی درکشورباعث افزایش کشت مواد مخدرواعتیاد مردم می شود! عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر : بی ثباتی درکشورباعث افزایش کشت مواد مخدرواعتیاد مردم می شود!

عظیمی: بی ثباتی درکشورباعث افزایش کشت مواد مخدرواعتیاد مردم شده است ، پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که بی ثباتی دوامداروعدم حاکمیت قانون درساحات ناامن کشورباعث افزایش کشت،تولید،قاچاق ونیزاعتیاد مردم گردیده است.

وی که در یک گفتمان ملی علیه مواد مخدر با مشارکت اساتید پوهنتون ها، صاحبنظران،علما واهل خبره به هدف راه یابی موثرمبارزه باکشت،تولید وقاچاق مواد مخدردرکابل درحضورخبرنگاران صحبت میکرد، پدیده تحمیلی مواد مخدر را ازعوامل بی ثباتی وافزایش ناامنی درکشورعنوان کرد. به گفتۀ خانم سلامت عظیمی افزایش درکشت وتولید مواد مخدرباعث افزایش روزافزون معتادین مواد مخدردرکشورنیزگردیده است. وزیرمبارزه علیه مواد مخدرضمن ابرازنگرانی ازمعتاد شدن روزافزون زنان وکودکان به مواد مخدر درکشورخاطرنشان ساخت که اگربه این معضل رسیدگی نشود مشکلات ازاین هم بیشترخواهد شد. وی با آنکه ازدست آوردهای وزارت مبارزه بامواد مخدریاد آورشد؛ اما به باور وی این دست آورد ها بسنده نبوده ونیازاست تا بسیج ملی دراین راستا شکل گیرد. به گفته خانم عظیمی درحال حاضر۱۱۰ مرکزتداوی معتادین مواد مخدردرسطح کشورایجاد شده است که سالانه ظرفیت تداوی ۴۰ هزارمعتاد را دارا می باشند. بنابراظهارات وی ،حکومت وحدت ملی برای کاهش ومحو کشت،تولید وقاچاق مواد مخدردرکشورتعهد واراده سیاسی دارد اما این مبارزه مستلزم همکاری های تمام ملت افغانستان،علما،نهادهای مدنی ورسانه های همگانی می باشد.

درهمین حال اشتراک کننده گان این گفتمان دوامدارشدن جنگ دربرخی ازمناطق کشوررا وجود گروه ها وباندهای قاچاق مواد مخدردرافغانستان عنوان کرده افزودند، تازمانیکه این شبکه ها شناسایی وازبین برده نشوند وضعیت بهترنخواهد شد. نعیم لالی حمید زی رئیس کمیسیون مبارزه بامواد مخدر ولسی جرگه که در این گفتمان شرکت داشت خاطرنشان ساخت که یگانه علت افزایش کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور، نبود ارادۀ قوی و سیاسی حکومت برای نابودی مواد مخدر می باشد. وی خواستارهمکاری نهاد های ذیربط به این معضل شده ازحکومت خواست تاپالیسی روشن را برای از بین بردن این پدیده شوم در سرتاسر کشو روی دست گیرد.

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top