چاپ کردن این صفحه

ارگانهای کشفی و امنیتی ، مرده های معتادین کجا می‌شوند؟

ارگانهای کشفی و امنیتی ، مرده های معتادین کجا می‌شوند؟ ارگانهای کشفی و امنیتی ، مرده های معتادین کجا می‌شوند؟

قابل توجه ارگانهای کشفی و امنیتی ، مرده های معتادین کجا می‌شوند؟
قبلن بارها دیده شده بود که جسد معتادین توسط رنجرهای پولیس به مکان نامعلوم و یا شاید بیرون از شهر انتقال داده می‌شد. اما حال این جسد ها بصورت مرموزی ناپدید می‌شوند.
طبق گزارشات گواهان معتاد، جسدهای معتادین توسط نهاد مشخصی انتقال میابد و در بسا موارد سرگروپ های معتادین از این نهاد ها در بدل هر جسد مقداری پول نیز دریافت میکنند. انتقال اکثرا شب هنگام صورت میگیرد و اشخاص ناشناس بدون یونیفرم پولیس برای انتقال آن میآیند.
حال سوال اینجاست که کی ها و برای چه این اجساد را میبرند.
اما از بان برخی همین معتادین گفته می شود که نهادی به بهانه انتقال اجساد انان در تابوتهایشان مواد مخدر جابجا کرده به سایر ولایات قاچاق می کنند .