تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | [email protected] | رادیو آنلاین صدا نو |

گفتگویی ویژه درباره افزایش موادمخدر با منوچهر "ابراهیمی " همآهنگ کننده جامعه ی مدنی درشمال افغانستان

گفتگویی ویژه یادگارافغان با منوچهر "ابراهیمی " همآهنگ کننده جامعه ی مدنی درشمال افغانستان

یادگار افغان :آیادولت افغانستان مصمم به کاهش مواد مخدر درافغانستان است ؟

منوچهر "ابراهیمی ": دولت افغانستان ازکنفرانس بن تعهد کردکه روی چند مشخصه جدی باید کار بکنندویکی از آن موارد مبارزه بامواد مخدر که ازلحاظ کشت ترافیک وزرع مطرح بحث است میباشد و منظور من بن یک درسال2001 است به هرحا ل این هاموضوعاتی بودند که روی یک استراتیژی وپلان مشخص که موادمخدر منحیث یک پدیده شوم در منطقه مطرح است وباید از ازآدرس دولت افغانستان تا اندازه زیاد درپایین آوردن کشت ترافیک وزرع آن مبارزه صورت بگیرد دراین تصمیم گیری ها برای بسیاری ها مواد مخدر یک منبع درآمدی خوبی بود که اکثر آنان دررتبه های بلند دولتی کار می کردند ازسویی هم موجودیت این گروه برمصصم بودن دولت افغانستان درامر مبارزه بامواد مخدر تاثیربسزایی داشت که موجودیت آنان برای دولت افغانستان بحیث یک مشکل جدی مطرح بود لذا دراوایل دولت افغانستان بصورت جدی درکاهش مواد مخدر مصمم بود رفته رفته این جدیت هاکاهش پیدا کرده و به روند کندی مواجه شده است.

یاد گارافغان :آیا مبارزه باموادمخدر به عنوان یک معضل اجتماعی برای مردم افغانستان؟

منوچهر"ابراهمی": جدآقابل درک است همه نگران این موضوع هستند فقط یک گروه مشخص هستند که ازاین آدرس تمویل منافع میکنند بنآ مردم افغانستان بی نهایت ازاین پدیده متضررهستند با این حال همه مشکلات که درافغانستان موجود است ( جنگ تریاک ) موضوع موادمخدر به یک معضل جدی برای مردم افغانستان تبدیل شده است که امروزه از نقطه نظرتمام کشورها (افغانستان) یکی از پردرآمد دربخش مواد مخدراست هرگاه این کشورها اگر بخواهند به عاید سرشار از موادمخدردست یابند بایدازآدرس کشورافغانستان وارد این معامله شوند.

یادگارافغان : فعلآ که ما مصروف دوردوم ریاست جمهوری درافغانستان هستیم ازدیدگاه شما آیاکشت موادمخدردرافغانستان افزایش یافته است؟

منوچهر"ابراهیمی ": متاسفانه بحث انتخابات بحث جنجالی و بی پیشینه درافغانستان ودرکل جهان مطرح است و موضوع انتخابات مشکلات بسیاری جدی را متوجه مردم افغانستان ساخته است وتا اندازه زیاد مردم متضررازبحث انتخابات شده اند که امروزه به بهانه های مختلف هردوجناح از مردم باج گیری میکنند سابقآ کشت موادمخدربه پایین ترین میزان درولایت بلخ مطرح بود ولی امروز نگرانی بسیار جدی وجود دارد درولسوالی های بلخ مردم عملآ به کشت کوکنارروی آورده اند که این عمل باعث شده است که بالای انتخابات تاثیرمستقیم را واردکند ولی متاسفانه درولایات جنوبی بحث مواد مخدردرگذشته ها هم وجود داشت وحال هم بحث انتخابات همه نیروهارا متمرکزساخته وهمه دیدها متوجه انتخابات ریاست جمهوری است ومشکلات که ناشی از مواد مخدر بوجود میاید هیچ توجه صورت نگرفته است متاسفانه بحث انتخابات یک سایه بسیار ننگین است که کل موضوعات راتحت وشعاع قرارداده و بخصوص مواد مخدرنیزازین روند بی تاثیرنمانده است.

یادگارافغان :آیا درشمال کشت مواد مخدرافزایش پیداکرده است ؟

منوچهر"ابراهیمی": بدون شک درگذشته درولایت بلخ میزان کمی کشت وزرع موادمخدر راداشتیم ولی حالا وضعیت تغیرکرده که افزایش آن نگران کننده است درپیوند به کشت موادمخدر گروپ های مشخص است (طالبان) کشت مواد منابع درآمد برای کارهای شورشگرشان را درکشور تشکیل میدهد .

یادگار افغان : نقش نهاد های جامعه مدنی در امرمبارزه بامواد مخدر چی گونه است؟

منوچهر" ابراهیمی ": نهاد های مدنی درحیطه صلاحیت شان برنامه ها وآگاهی های عامه را بخاطر اضرارمواد مخدر ومشکلات پدید آمده ناشی ازمواد را تنظیم کرده در هماهنگی با دولت و بسیج نمودن مردم بخاطر مبارزه بامواد مخدر ونه گفتن به مواد وراه اندازی مسابقات ورزشی مثل دوش فوتبال و آماده گی اینکه چی گونه به این پدیده بجنگند این ها تلاش های جامعه مدنی بود تا اندازه زیاد صورت گرفته است که باجوا نان درولایت بلخ کارشود ازطرفی هم دین که نسبت به مردم وملت افغانستان دارد بجا بیاورد

یادگارافغان: برای اطلاع رسانی ازضرر کشت کوکناد دولت تا کنون چی کارهای راانجام نداده که ازدیدگاه شما باید انجام بگیرد؟

منوچهر " ابراهیمی ": من فکرمیکنم مشکلات در هر بخشی وجود دارد یکی ازمشکلات که باید یاد آورشوم مسله همآهنگی بین نهاد های که حد اقل دراین رستا کارمیکنند مثل همآهنگی پولیس همآهنگی امنیت وهمآهنگی بابخش های دیگر که برای همین منظوروهمکاری با نهادهای جامعه مدنی ایجاد شده است وترغیب مردم برای تبدیل کشت های کوکناربه نباتات مثمرکه متاسفانه دراین عرصه تلاش صورت نگرفته است وازسویی هم همآهنگی تنگا تنگ با رسانه ها صورت نگرفته است که رسانه میتواند آدرس مشخص برای مردم باشد رسانه ها میتوانند درکل پیام های واضح را درمناطق دوردست بفرستند ، درکل یک استرتیژی بسیار مشخص دررابطه با مبارزه بااین پدیده شوم همآهنگی منطقه ای و بین المللی ضرورت احساس می شود ازسویی هم درافغانستان جنگ جنگ تریاک است وهمه جنگ ها جنگ موادمخدراست به هرحال درسطح منطقه درسطح رهبری بین المللی بوجود بیاید که تنها افغانستان از این پدیده شوم متضرر نمی شود بلکه این پدیده میتواند منطقه وتمام جهان را متضرر بسازد که متاسفانه تلاش های دراین موردصورت نگرفته است.

یادگارافغان : ازدیدگاه شما کشت بدیل برای دهاقین چی بوده میتواند ؟

منوچهر "ابراهیمی": به فکر من بازارافغانستان طوری عیار شده است که به جز کشت زعفران برای دهقانان افغانی چیزی بهتر از زعفران بوده نمی تواند ازسوی دیگر بازا ر میوه وترکاری که به شکل باید شاید درافغانستان باشد فعلآ وجود ندارد وازسویی هم علاقه مندی زارعین به جزاز مواد به نباتات کم بها چندان موجود نیست . بایدگفت عوایدرا که زارعین ازکشت یک خورد تریاک بدست می آورد شاید ازکشتارکلان کچالوو پیاز بدست نیاورد باید یادآور شد که بدیل مثبت دیگر میتواند سردخانه ها برای نگهدارحاصلات حلال دهاقین بسازند درعین حال اگر دولت بتواندزمینه صادر غله ونباتات دهاقین را به خارج از کشور فراهم کند به فکرمن ازیک سو میتوان گفت کشت بدیل صورت گرفته وازسویی هم ازکشت کوکنار تا اندازه جلوگیری شده میتواند .

یادگارافغان: نقش رسانه ها درپیوند به مواد مخدر طی سال های اخیردرکشورچگونه ارزیابی میکنید؟

منوچهر "ابراهیمی": رسانه ها طی 13 سال کار درامرپیام رسانی برای مردم به نفع دولت دستآوردهای بسیار مهم واساسی راداشته است وهمیشه کمک کننده مردم اففانستان بوده است وازسوی هم دربخش آگاهی دهی اضرار مواد مخدر ومشکلات ناشی ازآن بسیارسودمند میتوان توصیف کرد به هرحال رسانه ها بودندکه خانه به خا نه درقریه ها ونقاط دوردست مردم را ترغیب کردندکه کشت بدیل میتوان برای زمین خانه و حتی برای خود شان منفعت بزرگی به بار بیاورد واین رسانه هااست که آدرس خوبی برای زارعین در دوردست ترین مناطق افغانستان باشد.

یادگارافغان : شما چقدر نگران استیدکه کشت مواددرافغانستان ازسرگرفته شده است ؟

منوچهر "ابراهیمی": من جدآ نگران این موضوع استم بحث امروزه بحث موادمخدر وبحث تریاک است واین موضوع کاملآ به یک چالش کلان درافغانستان تبدیل شده است و کشورهای مشخص همیشه تمرکزازبابت تولید موادمخدررا درافغانستان دارند ویگانه آدرس برای تنظیم کارهای اکمالاتی شان مواد مخدر میتواند محسوب شود که امروزهم جنگ های بسیارجدی رادر جنوب خصوصآدرهلمند شاهد استیم که همه ازبابت موادمخدر براه افتاده است به هرحال این تلاش ها نشان میدهد که درافغانستان جنگ جنگ تریاک است به همین خاطر درسطح رهبر دولت ودر سطح منطقه با شرکای بین المللی افغانستان تفاهم بوجود نیامده است ومواد مخدر میتواند زمینه سازمشکلات بسیارجدی باشد فکر می کنم این تا زمانی که موضوع انتخابات نتیجه کلی ندهد ودررفع مشکلات مواد کارهای مثمر رویدست گرفته نه شود من نگران این موضوع استم بحث موادمخدر یک بحث بسیارجدی درافغانستان است.

یادگارافغان:چراقاچاقبران بزرگ مواد مخدر درافغانستان دستگیرنمی شوند؟

منوچهر"ابراهیمی": من فکر میکنم که آنها دست های بازدارند و آنها در کاروبار شا ن دستاوردهای بزرگی هم داشتند و آنها منحیث نمایندگان ملی و مشهور چی در سطح رهبری افغانستان وچی در کشور های دیگرمطرح هستند قاچاقبران یک منابع درآمدی برای کشورهای خارجی محسوب می شوند و آنها تلاش می وزندکه از مشکلات گرفتاری درامان بمانند . جنگ امروزه که درافغانستان بنام جنگ تریاک مشهورشده است از پشتوانه بسیارکلان درسطح ملی وبین المللی برخوردارهستند کشورهای که دررابطه به مواد کارمیکنند ازنفوذ وحکمروایی بلند برخودارند لذا هیچ کس نمی توانند به آنان دسترسی پیداکنند آنان که درگیرودار موادمخدر درافغانستان سرگرم هستند برای زارعین وتجار مواد درافغانستان برنامه های مشخصی را ایرایه میکنند دراین عرصه انسجام ملی وبین المللی نیازاست که جلوکشت مواد را درافغانستان بگیرد لذا این انسجام را نه در سطح ملی ونه درسطح بین المللی کس انجام میدهد چراکه عواید معلوم است که ازمدرک مواد مخدر بدست میاید وهیچکس حاضر نیست دراین معامله سودش را ازدست بدهد.

یادگارافغان : به چی میزان افراد دولتی دراین تجارت سهیم اند؟

منوچهر "ابراهیمی": متاسفانه افراد بلند رتبه سهم بارزی را دراین امرداشته اند وکسان که درراس ادارت درهر ولایت افغانستان ودر کل درنظام اداری افغانستان قرارگرفته اند افراد بانفوذ هستندکه شرکای ملی وبین المللی ازاین ها حمایت می کنند و اینها آله دست برای بیرونی ها هستند .

یادگار افغان: آیا ازدیدگاه شما دولت آینده افغانستان قادر است بااین پدیده شوم مبارزه کند ؟

منوچهر"ابراهمی": من فکر میکنم موضوع مواد مخدر درافغانستان ودرمنطقه   تبدیل شده است به یک بحث ملی ومنطقه ای و دولت آینده افغانستان هم گمان برده می شود که ظرفیت حل این مشکل را نداشته باشد و فکر می شوددولت آینده افغانستان بااین پدیده کدام کار را از پیش برده نمی تواند هنوزهم افغانستان محتاج کمک های نیروهای بین المللی وکشورهای هم پیمان افغانستان و کشورهای جامعه جهانی است لذا این کشور ها هم نیاز های هم بخاطر مرفوع شدن اکمالات و منابع مالی شان دارند ومن فکر میکنم که افغانستان آدرس بسیارنزدیک وقابل دستری برای آنها در بحث مواد مخدر میتواند باشد وتلاش های که دراین رستا صورت گرفته وماهنوزهم مشکلات اقتصادی در افغانستان داریم که این مشکلات منجر به عدم مبارزه بامواد مخدرو افزایش کشت ترافیک وزرع دوباره موادمخدر شده است .

یادگارافغان: آیا کشت موادمخدر نسبت به سال های گذشته درافغانستان بیشتر شده است ؟

منوچهر"ابراهیمی":من فکر می کنم در بعضی ازمناطق افغانستان تغیرنکرده درولایات شمال وشمال شرق کاهش یافته و بحث انتخابات در افغانستان تا اندازه زیاد بالای افزایش کشت کوکنار نسبت به سالها گذشته تاثیر انداخته و هرقدر نا امنی ها بالا برود زمینه بخاطر کشت مواد مخدرتولید وحتی ترافیک مواد بیشترمی شود چون گروپ که دراین رستا کارمیکنند درصددآن هستند که باید کسانی آنهارا تمویل بکنند .

یادگارافغان: آیا تعداد معتادان روبه افزایش است ؟

منوچهر"ابراهیمی: دقیقآ آمارها رو به افزایش است وما شاهد بیشترشدن افراد معتاد دربلخ استیم وما روزبه روز تعداد افزایش معتادین را درکل افغانستان مشاهده می کنیم ودولت هیچ نوع تلاشی را بخاطر تداوی این ها روی کارنگرفته است وظرفیت های لازم ازطرف مسوولان بخاطر تداوی معتادان وجود نداردوما نمی توانیم که با 20 درصد امکانات شفاخانه ملکی 500 هزارنفررادرمان کنیم. بیکاری ناامنی ومشکلات خانوادگی باعث شده است که سطح اعتیاد بلند برود وامکان دارد تا سال های آینده آمار تکان دهند را بوجود بیاورد بحث موادمخدر یک بحث بسیار کلیدی میتواند درمناطق نا امن باشد .

یادگارافغان : شما از تداوی معتادین چقدر راضی استید ؟

منوچهر"ابراهیمی": دقیقآ بحث تداوی ها یک بحث بسیار جدی می باشد هنوزهم ازلحاظ اصول تداوی معتادین درافغانستان با مشکل مواجه است پرسونل وامکانات تخنیکی لازم برای تداوی درافغانستان نداریم اگرما دربلخ مثال بدهیم ، درشهرمزار بخاطر تداوی معتادان 50 بستر داریم و متاسفانه معتادان این ولایت بیش ازیک صد هزار می باشد ومن فکر می کنم که این دو ظرفیت درمقایسه به اندازه گیر باهم قابل مقایسه نمی باشند ازطرفی هم بحث تداوی معتادان یک بحث درازمدت است قسم که گزارشات نشان میدهد یک فردمعتاد بایدتا یک سال مورد تداوی قرارداشته باشد اگر بگویم که این بخش یک بخش جنجال برانگیزاست کاملآ درست گفته ایم ازسویی هم بخاطر تداوی معتادین درکشور کدام انگیزه وجود ندارد ومسوولان امکانات بسیارزیادی را هم به مصرف رسانیده مراکز تداوی ها را بوجود آورده اند مثلی مرکز شهامت، آما نتیجه این کوشش های قابل لمس نبوده ازسویی دیگر من فکرمی کنم آنان که تداوی میشوند ودوباره بسوی مواد مخد رروی می آورندعلت های آنرا در مسایل مختلف میتوان یافت یک موضوع مهم بعد ازتداوی کاریابی برای معتادان است که متاسفانه دراین عرصه مسوولان هیچ کدام اقدامی را روی دست نگرفته اند و بیمار بعداز تداوی دراثر فشارهای روانی محیطی مثل بیکاری نا امنی ها پایین بودن اقتصاد تبغیض این ها عواملی اند که بیماررا مجبور می سازد که دوباره به سوی موادمخدر روی بیاورند.

گزارشگر بهمن

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 تیر 1394 23:56

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top