تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | info@nlo.org.af | رادیو آنلاین صدا نو |

یادگارافغان :ازدیدگاه شما وضعیت مواد مخدر فعلآ در افغانستان چگونه است ؟

مختار" وفایی" : دریک تصویر کلی شفاف درافغانستان ازموادمخدر، به همگان معلوم است حالت مواد مخدردرافغانستان چی گونه است ! چیزی که این وضاحت را دگرگون میسازدهجوم دوباره طالبان درشمال افغانستان ومناطق غرب و جنوب غرب درافغانستان و حاکمیت دوباره طالبان درمناطق دور دست ودور ازشهر است .

حاکمیت دوباره طالبان به معنی چاق شدن دوباره باند های قاچاقچیان موادمخدروتصریح دوباره روند کشت مواد مخدررافغانستان است . من فکرمی کنم سال گذشته تهاجم و برنامه های طالبان دراکثریت مناطق افغانستان ازسرگرفته شد کاشت وقاچاق مواد مخدر هم این روند را به سرعت پیمود و فعلآ هم باند های قاچاقچی درمرزهای شمال شرق افغانستان ودرمرزهای جنوب غرب وشمال درافغانستان بطورگسترده فعالیت دارند وهمه روزه شاهد استیم که باند های کوچک در بندرهای ولسوالی خواجه غاردربندرکندز امام صاحب ودربرخی ازبنادر افغانستان بازداشت می شوند که این نمونه های کوچک ازموادمخدر است .

یادگارافغان : ازدیدگاه شما دولت طی 13سال چرا کشت مواد مخدر رادرافغانستان مهارنتوانسته ؟

مختار"وفایی" : یکی از عوامل که دولت نتوانست کشت مواد مخدررا مهار بکند حضور باند های بزرگ مافیایی دردرون حکومت ودرساختارحکومت است فعلآ بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدراز بلند پایه ترین مقام حکومتی که حمایت اش رادارد تایک ولسوال قوماندان امنیه آنان حمایت می کند وداشتنن حمایت این مقامات من فکرمیکنم یکی ازعوامل رشدقاچاق موادرمخدرو ازعوامل کشت مواد مخدراست ومسله دیگرکه دولت روند کشت مواد را مهاروتضعیف نتوانسته بلکه این کشت برای طالبان حیثیت یک تونل عایداتی را تشکیل داده است و طالبان با سپرقراردادن زارعین مواد مخدرتوانسته است نیروهایشان را اکمال نماید روی همرفته دوعامل در روند تسریع بخشیدن بازار مواد مخدر درافغانستان ازدیدگاه من حایز اهمیت یک: طالبان کشت مواد مخدر را درافغانستان باعث تداوم شان میدانند دوم: حضورباندهای مواد مخدردردرون ساختارهای حکومت ونیروهای امنیتی می باشد.

یادگارافغان : انتخابات ریاست جمهوری چقدرمیتواند نقش بالای محو ویا افزایش موادمخدر داشته باشد ؟

مختار"وفایی": همان طورکه افغانستان فعلآ دچارتنش های انتخاباتی و سیاسی است افزایش موادمخدروافزایش قاچاق مواد مخدر ومواد مخدرهم گلوی مردم افغانستان را ازطرف دیگرفشارمیدهد فعلآ انتخابات درسرمایه ملی افغانستان 6 ملیارد دالرصدمه زده است

و این شش ملیارددالربه عنوان سرمایه د ستآورد ملی   خارج شده ودراثرجنجال های انتخاباتی 5 ملیارد دالردیگرهم ازخزانه دولت کاسته شده وازسویی هم جنجال های انتخاباتی سایه افگنده بالای امنیت وگسترش ونا امنی درافغانستان به معنی گسترش مواد مخدر وگسترش وحشت وتروریزم است درمناطق که مخالفین وجود عملآ مواد مخدرکشت میشود ونا امنی ها که عاملش بروز جنجال های انتخاباتی است دربندرهای شمال شرق که من همیشه ازآن مناطق گزارش تهیه می کنم وبا فرماندهان سرحدی و پولیس درتماس استم قاچاق مواد بیشترشده است وعبورومرو ترافیک قاچاق مواد مخدرفعلآ در بندرهای شمال وشمال شرق افغانستان بطورگسترده افزایش یافته وشماری از این باند های مافیایی درحمایت طالبان محلی توانسته اند که مواد شان را بطورگسترده قاچاق بکنند

یادگارافغان: سالهای قبل تقریبآ در 20 ولایت افغانستان مواد مخدر کشت شده بود که بعدآ دربعضی ازاین ولایات کشت صفرگردید سوال دراین است که کشت مواد مخدردوباره درچند ولایت افغانستان صورت گرفته است ؟

مختار"وفایی" : هرچند میز ان دقیق کشت دوباره مواد مخدردرافغانستان به هیچ ارگانی بصورت دقیق معلوم نیست آما هکتاره های که درولایات افزایش یافته کلآ درساحه حاکمیت طالبان بوده که البته جزیات این گزارشات درارگانهای مبارزه علیه مواد مخدرو امنیت ملی شاید موجود باشد اما چیزی راکه من ازولایات شمال برداشت کرده ام در فاریاب درولسوالی های قیصارو المارودربعضی ازمناطق غورماج وهمچنان درتخارخواجه غار ودرقسمت های بدخشان که دراین مناطق طالبان حاکمیت دارند طالبان مردم رابه کشت دوباره مواد مخدر تشویق می کند بخاطریکه عاید کشت کوکنار بیشتر ازکشت گندم جوار وجو است لذا به این خاطر بقا طالبان درکشت وترافیک مواد مخدر است این کشت ها یکی ازعوامل تمویل کننده طالبان محسوب میگردد ودرشمال در ولایات که طلبان حضور دارند به یقین انتظارمیرود دربهار سال آینده هکتارهای بیشتری درزمین ها کشت شود .

یاد گارافغان : کدام کشورها درمعضله مواد مخدر درافغانستان به صورت غیرمستقیم ذیدخل اند ؟

مختار"وفایی" : درشمال شرق افغانستان ودر بندرهای آن نقش عمده را درترافیک مواد مخدرودرحما یت قاچاقچیان مواد مخدر درخریداری قاچاقچیان موادمخدر به نظر من کشورهای ازبکستان تاجکستان وتا حدی هم بعضی از مافیایی که درروسیه اقامت دارند درتقابل عملآ باند های مافیایی مستقردرافغانستان را مورد حمایت قرار میدهند این موضوع به این معنی نیست که حکومت های آن کشورها ازباندهای مافیایی حمایت می کنند شاید شاخه های ازنیرو های ارتش وبخشی از نیروهای استخابارات کشورهای ذکرشده درهمدستی با باند های مافیایی حکومت افغانستان و درهمدستی با باندهای تروریستی با استفاده ازقاچاق مواد مخدر خودی شانرا تمویل می کنند درتبانی باشند،ولی هیچ سندی دردست نیست که حکومت آن کشور ها با مواد مخدر ارتباط داشته باشند .

یادگارافغان : جامعه جهانی طی سالیان درازبرای برچیدن مواد مخدر درافغانستان مقادیر هنگفتی پول را به مصرف رسانید آما دیده شد که نتیجه این کارقسم که باید ثمر ببارد ثمرنداد ازدیدگاه شما این پول ها به کجا به مصرف رسیده است ؟

مختار"وفایی" : چیزرا که منابع بین المللی به نشر رسانیده است تا کنون 104 ملیارد دالرازآغازدهه ای پس ازطالبان درافغانستان به مصرف رسیده است واین مقدارم دالر هنگفت که درافغانستان به مصرف رسیده مساوی است با هزینه طرح مارشال که دراروپا به مصرف رساند وی درحقیقت با مصرف این مبلغ جهانی نو را برای اروپا بوجودآورد اما 104 ملیارددالر درافغانستان که یک کشورکوچی است به مصرف رسید بدون این که درافغانستان کدام تغیر بنیادی بوجود بیاید قبول این موضوع خیلی برای مردم افغانستان مشکل است من فکرمی کنم از جمله پول های یاد شده اکثرآ درکشورهای مجلل امریکایی اروپایی درکشورعربی دبی کاخ ساخته شده رستورانت خریداری شده ودرافغانستان حساب بانکی های مقامات لبریزشده وازسویی هم مردم غریب افغانستان بی خبر ازاین اسرار همواره قیمت گزافی درقبال مواد مخدردرافغانستان می پردازند.

یادگارافغان :   به نظر شمادرحکومت افغانستان کی ها در پروسه مواد مخدردست دارند ؟

مختار"وفایی" : چند وقت پیش یک لست ازطرف حکومت ترکمنستان به حکومت کرزی فرستاده شد ودرآن لست اسمای یک تعداد مقامات به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر درشمال درج شده بود واز ریس جمهورکرزی خواسته شده بود که افراد شناسایی شده رادردرون افغانستان محاکمه شوندوازتداوم کارآنان دربدنه دولت جلوگیری شود هرچند این لست رسانه نرسید اما من یک تعداد آن اسم ها را بدون این که ذکر ازآنها شود دریافت کردم فعلآ به طور واضح به همگان معلوم است که ازارگ نیشنان گرفته تا مقامات محلی الی فرماندهان پولیس سرحدی مهم ترین نقش را درگسترش مواد مخدردر بنادرافغانستان دارند .

یادگارافغان: ازدیدگاه شما آیا افغان ها توانایی بستن معضل مواد مخدر را درافغانستان دارند ؟ اگر مردم افغانستان دراین مبارزه پیروزشوند برای خشکانیدن این بته به چند سال نیازاست ؟

یادگارافغان : من فکر می کنم که خودافغان ها به تنهایی توانایی برچیدن بته کوکنارطالب تروریزم و... را ندارند ازسویی هم درارتباط به مواد ، نه تنها این بته را برچیده نمی تواند بلکه مانع پیشرفت آن هم شده نمی تواند به خاطری که کشت مواد مخدرواستفاده آن حمایت تروریزم وطالب دربخش های بزرگ افغانستان فعلآ به صفت یک فرهنگ پذیرفته شده است وقتی تروریزم ووحشت به فرهنگ مردم تبدیل می شود من فکر می کنم مبارزه بااین پدیده یک امرمحال به نظرمیرسد ازسویی هم تا وقتیکه یک اراده محکمی ازسوی کشورهای بین المللی درپیوند به برچیدن مواد مخدر تروریزم طالب و... وجود نداشته باشد افغانستان بیشتر ازاین درهاله ی از ابهام میرود .

یاد گارافغان : خواست تان ازحکومت آینده افغانستان در رابطه به مواد مخدر چیست ؟

مختار"وفایی" :اگر در آینده یک دولت مستحکم با ثبات درافغاناستان بوجودبیایید که من در این مورد شک دارم من میخواهم به عنوان یک شهروند ازکسی که درراس حکومت قراردارد ودر ارگ به عنوان نماینده مردم براریکه قدرت تکیه میزند من فکرمیکنم که وظیفه اوست که به شرمندگی و رو سیاهی مردم افغانستان درحد توانش پایان بدهد ودرتبانی وهمکاری جامعه بین الملل حد اقل حد اقل اگر در پنج سال آینده بتواند معضله مواد مخدر را مهارکند ودرافغانستان ریشه آنرا بکند وقاچاقچیان مشهور ومطرح را که همگی چهره آنان میدانند محاکمه بکنند تاکه درسی باشد برای سایر قاچاقبران بزرگ وکوچک مواد مخدردرافغانستان.

یادگارافغان:آیا ازدیدگاه شما دردولت آینده افغانستان مهره های مافیای مواد مخدر چقدرنقش دارند ؟

مختار"وفایی" : بدون شک یکی از عوامل که باعث می شود قاچاقبران موادقدرت مند شوند و دست شان درقاچاق بازترشوند آنان ازتیم ویا روند حمایت می کنند که درآینده حکومت را رهبری می کند.

علنآ قاچاقچیان مواد مخدرروسای کلان کمپاین های انتخاباتی دربرخی ازولایات وولسوالی ها بود واین حمایت مهره های مافیای مواد مخدر ازکاندیدان ضمات جای پای ایست برای آنان درحکومت آینده، به عباره دیگر باندمافیادر انتخابات پول مصرف کرد رای جمعآوری نمود و ازکاندیان حمایت نمود به قیمت این که پس ازحکومت ازموادمخدرازطرف دولت حمایت صورت بگیرد.

یادگارافغان : ازکشت دوباره مواد مخدر درافغانستان چقدر نگران استید؟

مختار"وفایی" : همان قسم تا حال که ما ضربه مواد مخدر را درافغانستان دیدیم، چند میلیون معتاد چند میلیون بیکارو چقدر قاچاقچی ونا امنی که از مواد مخدر ایجاد می شود ولکه سیاه بدنامی با استفاده از مواد مخدربرچهره مردم افغانستان ضرب زده می شود تا حال مردم افغانستان به اندازه کافی شرمندگی را ازبابت مواد مخدر بخود حمل کرده اند ازسویی هم پس ازاین اگرکشت بازهم تداوم پیدا کنداین موصوع به سادگی فرهنگ حیثیت و غرور افغان ها را پیش جهانیان ازبین میبرد من فکرمیکنم افغانستان یک جایگاه مصون برای تروریزم تبدیل خواهد شد جدا ازاین که فعلآ معرفی هم استیم ودر آینده نیز ثابت می کند.

یادگارافغان: اگر جلومعتادیت نسل جوان گرفته نشود شما درونمای این موضوع را چی گونه ارزیابی می کنید؟

مختار"وفایی" : بایدباتاسف گفت که فعلآ هم یک قسمتی کوچک ازنسل جوانان آغشته به مواد مخدر است آنانکه بشتر از بیکارونا امنی درجامعه رنج میبرند روی می آورند به انزوا حاشیه روی ، که این کناررفتن ها ازدود کردن سگریت شروع شده و سرانجام به معتادیت مواد مخدر ومرگ می انجامد من مطمین ام بخصوص درولسوالی ها ومناطق فقیر نشین اگر ازورود مواد مخدر جلوگیر نشود نسل جوان کنونی که انتظارمیرود تا چندسال آینده افغانستان را درحد انتظاربسوی ترقی راهنمایی بکند من فکرمی کنم این نسل برباد میرود وآنگاه باید انتظارکشید که چند نسل بعد افغانستان را از بدبختی مواد مخدرنجات بدهد.

یادگارافغان :آیا ترافیک مواد مخدردربلخ وجود دارد؟ فعالیت آنان چگونه است ؟

مختار"وفایی" : قسم که من اطلاع دارم فعلآ بطورعلنی درشهر باند های کوچکی و بزرگی ترافیک مواد مخدر را انجام میدهند که آنان هم مسلح اند و هم درتبانی وحمایت بعضی از حوزه های امنیتی ترافیک مواد مخدر را درشهر انجام میدهند . ازسویی هم درست است که کشت مواد مخدر دربلخ به صفر رسیده است البته این موضوع را من به دیده شک مینگرم چون در بعضی ازنقاط دوردست چمتال وچهار بولک سال گذشته مواد کشت شده بودشاید امسال کشت نشده باشد ولی موضوع که من بالای آن تاکید دارم وآن این که ترافیک مواد مخدر درولایت بلخ به هیچ وجه صفرنشده است چیزی که جالب است درمرکزشهر عملآ مواد خریدوفروش می شودو معتادین که درکمپ ها خواب است به صد ها وهزارتا علنی خرید وفروش وعلنی قاچاقبران شان با حوزه هادست دارند و به بسیارساده گی هیرویین و مواد مخدر را بدست می آورند.

یادگارافغان : ازپلان های وزارت صحت ووزارت مبارزه علیه مواد مخدر دررابطه به تداوی و مواد مخدرچقدرراضی استید؟

مختار"وفایی" : ازوزارت صحت تاحدی خبرهای راکه من درامر تداوی شنیده ام خوشآیند است ولی متاسفانه برخوردبا معتادین هم اززاویه تعصب وقومیت ولسان است کسانیکه درراس تداوی مراکزصحت درامر تداوی معتادین قراردارند آن ها هم حرکت شان دررابطه به تداوی به شکل قومی سمتی وواسطه برخورد می کنند باید گفت که این موضوع را من بارباراز زبان معتادین شنیده ام حتی یک معتاد هم بخاطر ترک موادباید واسطه رییس یا کدام وکیل پارلمان را باید با خود داشته باشد درحالی که مرکز برای معتادان است و آنان باید ازحق شان مستفید شوند، ولی وزارت مبارزه با موادمخدربیشتریک نقش سمبولیک را دارد وبا ایرایه آمارچند هکتارزمین کوکنارکشت شده وبیشتر با اعلانات نمایش بسنده شده اگر ازمقامات پرسیده شود که درزمینه چی کاری انجام شده است این وزارت درجواب می گوید ( ما وزارت پالیس سازاستیم ) .

   گزارشگر بهمن

 


یاد گارافغان : آیا دولت افغانستان مصمم به کاهش مواد مخدر درافغانستان است ؟

خانم فروزان "عبدی": تا به حال دولت افغانستان نتوانسته که بطورکلی مواد مخدررا درافغانستان کاهش بدهد ازطرفی هم دولت آینده افغانستان که روی کارمیآید دیده شودکه با این پدیده تاچه اندازه میتواند مبارزه کند اما دیده شده است که درراستای محوکشت کوکناردر کشور تااندازه زیادی جامعه مدنی کوشش های را بخرچ داده است که کشت کوکنارکاهش پیدا کند ولی متاسفانه دیده شده است که دست های دراین امر این پدیده کار میکند ونمی گزارد که کشت مواد کاهش پیداکند کسانی هم هست که دراین عرصه ازیک طرف کشت کوکنار درافغانستان را نابود می کنند وازسوی هم در امرکشت کوکنار دهاقین را تشویق میکند آن چی را که به عقیده من درامرمحو کوکنار درافغانستان دولت تا اکنون مبارزه چشم گیر نداشته است و دولت افغانستان طی 13 مبارزه پیگیرانه درامر کاهش کوکناردرافغانستان نتوانسته موفقیت رانصیب خودکند کوشش های که دولت درامر محو کوکنار درافغانستان انجام داده است من فکرمی کنم 50 درصد موفق بوده است.

یادگارافغان: آیا کشت کوکنار درافغانستان به معضله اجتماعی برای مردم افغانستان قابل درک است ؟

خانم فروزان "عبدی": این موضوع برهمگی هویداست که مواد مخدر درافغانستان مشکل جدی را درعرصه های اجتماعی فرهنگی وسیاسی برای افغان ها بیارآورده است بخصوص افرادکه از ضرر های مواد مخدر آگاهی نداشته باشند بزوی به مواد مخدر آغشته می شوند ولی بخاطر که راه بیرون رفت را ازاین معضل اجتماعی پیداکنیم من فکر می کنم به دلسوزی و آگاهی دهی خوب ضرورت تا این پدیده شناسایی شود و ازافغانستان ریشه کن شود ولی ریشه کن کردن این بته به یک ویکبارگی کاری دشواریست و به فکر من بایدبااین پدیده به مرروزمان و بشکل دومدار مبارزه شود تا درآینده یک نتیجه مطلوب بدهد.

یادگارافغان: درشرایط برگزاری ریاست جمهوری که همه اردو پولیس وامنیت ملی مصروف تامین امنیت ومراسم انتخابات اند آیا کشت مواد مخدر درافغانستان افزایش یافته است ؟

خانم فروزان "عبدی": درشرایط برگزاری مراسم انتخابات قسم که من درک میکنم دیده میشودکه همگی ( اردو پولیس وامنیت ملی)مصروف کارهای برگزاری انتخابات درافغانستان هستند متاسفانه قاچاقبران از همین حالت استفاده اعظمی برده به کشت وترافیک مواد مخدردرافغانستان دست میزنندو میخواهند به نحوی مردم افغانستان را درعرصه های اجتماعی سیاسی وفرهنگی صدمه بزنندو تاجاییکه من اطلاع دارم حتی اهالی بلخ دولت آباد روی بام های خانه هایشان کوکنارکشت کرده اند .

یادگارافغان : نقش نهاد های جامعه مدنی را درآگاهی رسانی اضرارموادمخدر درجامعه چی گونه ارزیابی میکنید ؟

خانم فروزان "عبدی": تاجایی که من میدانم جامعه مدنی درامر این پدیده مسوولیت داردوازطرفی هم دراین زمینه کارهم کرده است ولی هدف این است که جامعه مدنی باید دلسوزانه کارکنند تا ما بتوانیم عوامل های مواد مخدر رادرکشور ریشه یابی کنیم اما بعضی ازدفترها هم ازنام جامعه مدنی استفاده کرده حتی مردم رابه استفاده موادمخدر تشویق میکنندبخاطرکه ازاو منفعتی داشته باشند مثلآ کینیک های دراین رستا کارمی کنند خوشبین نیستند که مواد مخدراز افغانستان ازبین برود آنان به این عقیده اند که باید کشت موادمخدر بیشترشود تا دست خارجی هم دراین زمینه آزاد ترباشد وازسویی هم قاچاقبران نیزمنفعت بیشتر ببرند حتی دربین همین افراد (جامعه مدنی ) هم افراد قاچاقبر مواد یافت می شود و من 50درصد ازکارکردهای جامعه مدنی در افغانستان راضی استم .

یادگارافغان: ازدیدگاه شما حکومت برای کشت بدیل تریاک چی نوع نباتات مفیده را باید ترویج کند؟

خانم فروزان "عبدی": به فکرمن اولآ بایددهاقین درعرصه زراعت تشویق شوند و درعرصه مجهزسازی وسایل زراعتی با آنان همکاری صورت بگیرد چراکه زراعت درافغانستان نقش حیاتی را بازی میکند درصورت که به زندگی دهاقین توجه صورت بگیرد ودرعرصه کشت نباتات مفیده با آنان کارشود به یقین گفته میتوانم که روندزندگی درافغانستان تاحدی زیادی تغیرخواهد کرد ازسویی هم اگردهاقین به جای کوکنار برنج وطنی را کشت کنند من فکر میکنم که مردم دیگر به برنج پاکستانی میلی نشان نخواهند ازطرفی هم اگر دهاقین درکشت نباتات مفیده مثل ترکاری و حبوبات مفیده تشویق شوند ودرزراعت ازتخم های نباتات وطنی استفاده کنندودولت دلسوزی نموده برای آنها گدام وسردخانه ها فراهم کند وحاصلات بازارشان را به خارج صادر کند من فکرمیکنم که دیگر دهقان بیکارنمانده ودست به کشت مواد مخدرکمتر خواهند زد.

یادگارافغان: تدویر سیمینارهاوکورس های آموزشی پیرامون اضرار مواد مخدر چقدر مفید باشند؟

خانم فروزان "عبدی": خیلی هامهم پنداشته می شود ازهر لحاظ،حتی دیده شده است که دردوران انقلاب جنگ های خانمانسوزمنازعات جنجال های فامیلی مشکلاتهای اقتصای وروانی همگی سرمنشا آن موادمخدر است . درفامیلی که فقر وبیکاری سایه افگند اعضای آن خانواده بسوی مواد مخدر میتواند کشانیده شوند ازسویی هم ما درمجتمع هشتم درشهر مزار هفته وار مجلس مردمی داریم که درهرمجلس الی 300 تن ازخانم ها را دعوت میکنیم و روی کارکردهای مجتمع وازلحاظ حقوق وازنگاه اضرار موادمخدربرای خانم های که معتاد هستند زمینه بحث وگفت وگو را فراهم می سازیم وازمدت دوسال بدینسو درحدود 3000خانم که به مواد معتاد هستند زیرپوشش گرفته شده است و عملآ 300خانم درهر دوره با ایشان ازلحاظ ترک مواد آگاهی لازم داده شده است و اکثراین خانم میگوینددرصورتی که برای ما کارمیسرشود ما عمل اعتیاد را ترک میکنیم .

یادگار افغان: آیا کشت موادمخدرنسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده است؟

خانم فروزان عبدی : بلی افزایش پیدا کرده است بنا به علت های، هرکس به هرنوعی مصروف برنامه خود است قاچاقبران دراین عرصه فعال اند وبرنامه های آگاهی ده درست برای مردم داده نشده است دهاقین که مواد را کشت می کنند برای آنها زمینه کار فراهم نیست بخصوص دهاقین که به کشت مواد دست د کشوردست میزنند که روند زندگی دهاقین اسفباراست به نظرمن برای دهاقین زمینه کاری فراهم شود و ممد زراعتی برای شان فراهم شود وبرای زمین داران باید جلسات پیرامون ضررهای مواد مخدر گرفته شود تا مردم ازکشت کوکنار دست بکشند.

یاد گار افغان : آیا نگران نیستیدکه کشت موادمخدر درافغانستان روبه افزایش است؟

خانم فروزان "عبدی": اگرجنجال های افغانستان دیگرهم کشیده شود من فکر میکنم که کشت موادمخدر ازین هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد چرا که خود دولت به مافیا مواد مخدر تبدیل شده است درولایات که کشت صفرشده بود شنیده می شودکه دهاقین به کشت دورباره روی آورده اند ومن سخت نگران استم چراکه کشت مواد مردم رابیچاره می سازد وباعث فقروبیکاری درکشور میشود فقیر فقیرترمی شود .

یادگارافغان: چراقاچاقبران بزرگ محکمه نمیشوند ؟

خانم فروزان "عبدی" : محکمه خودش دراین رستا به قاچاقبران همدست اند محاکم عملا ازقاچاقبران پول دریافت می کنندوآنهارا ازچنگ قانون رها می سازند اگر کسی را درارتباط مواد مخدر محاکمه کنند صرف آنها افرادی اند که قاچاق های کوچک مواد دست دارند و بزرگترهای مافیا که درراستای موادمخدر قراردارند دولت ازآنها هراس دارد وبه آنها چیزی گفته نمی تواند چراکه آنها مافیایی بزرگ بین المللی و خطرناک اند . حتی بطوردرواضح بگویم خود وزرا کشور مافیا مواد مخدراند .

یادگارافغان :آیا درقاچاق مواد مخدر دست دولت هم شریک است .؟

خانم فروزان "عبدی": به نظرمن 60 درصد افراد دولتی دراین تجارت دست دارند ودراین 60درصد 30 درصد آنرا خارجیان تشکیل میدهد

یادگارافغان: خواست تان ازدولت آینده افغانستان در مورد مواد مخدر چیست ؟

خانم فروزان عبدی: خواست من ازدولت آینده افغانستان این است که اولآباید توجه جدی درعرصه زراعت نماید ودرعرصه زراعت باید سرمایه گزارشود ودهاقین را موردتوجه قرارداده ووسایل تخنیکی زراعتی دراختیارشان قرارداد شود وکوکنار را درافغانستان ریشه یابی شود وازکشت وترافیک آن شدیدآ جلوگیری بعمل بیاید و برای مردم زمینه کاربایدپیدا شود دست خارجیان درقسمت موادمخدر ازافغانستان باید کوتاه شود ومافیا مواد به پنجه قانون سپرده شود قفر وبیکاری باید ریشه کن شود تا درآینده دهاقین به کشت مواد روی نیاورند.

یاد گارافغان : آیا کشت مواد مخدر دربلخ افزایش یافته است ؟

خانم فروزان "عبدی" : ولایت بلخ درقسمت محو کشت کوکنارتلاش های جدی را به خرچ داده اند که درکشت آن کاهش بعمل آمده است واگر کشت هم دراین تازگی ها صورت گرفته خیلی اندک است وبرای پاکسازی آخرین کشت درولایت بلخ دولت باید برنامه های وسیعتری ازآگاهی دهی درمورد اضرار موادمخدر را به کمک جامعه مدنی رویدست بگیرند وتا آخرین بته کشت کوکناردربلخ ازبین برود ومن فکرمیکنم که این کار را دولت آینده افغانستان باید بطور وسیع روی دست بگیرد وروی آن کارکند تا درمجموع یک جامعه عاری از مواد مخدر توام باخوشی وسعادت داشته باشیم .

یاد گار افغان :ازدیدگاه شما چقدر خانم ها درشهرمزاربه مواد مخدر وابسته اند ؟

خانم فروزان "عبدی" : تاجایی که من معلومات دارم بانوان معتاد درسطح شهر تعداد شان هرروز بیشتر وبیشتر می شود تا دوسال قبل که مجتمع آماری که ازخانم های معتاد دراداره خود ثبت داشت درحدود 1800 تن از بانوان وابسته مواد بودندولی متاسفانه این آمارها درسال روان به 4000 خانم میرسد و این آمارهارا مجتمع توسط کمیته های سیروی درشهر مزارازمناطق فقیرنیشین یلمرب کمپ سخی ودشت شور... بدست میاورند ومن شخصآ دردوردست ترین این نقاط باوجود نداشتن وسیله ترانسپورتی رفته باآنان ازاضرار مواد مخدر صحبت کرده ام و آنها را راجستر نموده به کلینک های معالجه معتادین روانه نموده ام . ازسویی هم باید بگویم که ما بانوان معتاد راکه روانه کلینک ها میکنم تا مورد درمان قراربگیرند متاسفانه دیده شده است که کلینک های که دررابطه به معتادان کارمیکنند در(مواد امدادی) معتادان دست درازی نموده حیف ومیل می کنند که این موضوع نه تنها خلاف است حتی روحیه معتادان راکه به نواش وآرامش نیازدارند می شکندو در افسردگی آنان بیشتر کمک می کند.

یادگارافغان: آیا ازتداوی معتادان دربلخ راضی استید؟

خانم فروزان "عبدی ": از بخش تداوی های معتادان درشهر مزارمن راض نیستم مریضان راکه من به شفاخانه برای معالجه روان می کنم اکثرآ ازتداوی وسم زدایی موادمخدرناراض اند برای معتادان درشفاخانه گفته می شود که بایدبرای ده روز پی هم به شفاخانه مراجعه کنند تا دکتوران سم زدایی را کنترول نموده وبعدآ به معالجه بیمار معتاد پرداخته شود . زنانی را که برای معالجه به شفاخانه ازطرف مجتمع روان شده است برای آنان گفته شده است که باید مدت ده یوم درانتظار باشند وهمه روزه برای تعقیب برنامه های تداوی به شفاخانه مراجعه کنند که این موضوع یک مشکل جدی را برای بخش بانوان معتادکه عزم دارند ازدنیای تریاک بیرون بروند ایجاد نموده است ، یک خانم همه روزه کی میتواند برای ده روزپی هم به شفاخانه مراجعه کنند اکثرآنان حتی پول کرایه موتر راندارندتا به شفاخانه مراجعه کنند. باید گفت که چندین خانم معتاد راکه من می شناسم ازتداوی صرف نظر کرده و دوباره به دنیای اعتیاد روی آورده اند.

  گزارشگر بهمن

 

صفحه4 از4

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top